ZST SKWIERZYNA - Klasy mundurowe
AWANS KADETA

DLA UCZNIÓW TECHNIKUM o profilu wojskowym i policyjnym - ZST SKWIERZYNA

PROPOZYCJA W SPRAWIE AWANSOWANIA NA KOLEJNE STOPNIE KADETA

 • Awansu na kolejny stopień kadeta dokonuje dyrektor szkoły na podstawie swojego zarządzenia.
 • Propozycje awansów przedstawiają wychowawcy klas po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym szkolenie proobronne lub policyjne.
 • Kryteria i warunki do spełnienia przez kandydata.
  • Wysoka postawa moralno - etyczna
  • Przestrzeganie regulaminów i przepisów ubiorczych
  • Minimum dobra ocena z zajęć proobronnych, policyjnych
  • Ukończenie obozu szkoleniowo - wypoczynkowego (letniego) z oceną co najmniej dobrą.
  • Ocena z zachowania minimum dobra.
  • Maksymalnie opuszczonych 24 godz. nieusprawiedliwionych (brak podpisanego zobowiązania.
  • Średnia ocen wraz ze szkoleniem proobronnym min - 3.25, policyjnym min 3.50 (bez ocen niedostatecznych).
 • Szczególne przypadki, możliwości awansowania kadeta na kolejne stopnie.
  • Dokonanie czynu bohaterskiego, szczególne zaangażowanie w likwidacji klęsk żywiołowych, pożarach, itp.
  • Za osiągnięcia w zakresie promowaniu szkoły, udział w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i wyższym.
  • Ukończenia obozu zimowego w kl II w przypadku braku awansu po I obozie letnim przy spełnieniu warunków zawartych w pk.3 (za I semestr).
  • W przypadku osiągnięcia niższej średniej wynikającej ze zdolności, możliwości intelektualnych przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w punkcie 3.
 • Oznakowanie stopnia kadeta.
  • O kierunku proobronnym - obszycie oznak stopnia (pagonów) sznurkiem w kolorze zielonym.
  • O kierunku policyjnym - obszycie oznak stopnia (pagonów) sznurkiem w kolorze niebieskim.