Oferta ZST SKWIERZYNA
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
wielozawodowa kucharz stolarz fryzjer lakiernik cukiernik spawacz monter sprzedawca kosmetyczka malarz

Pracownicy młodociani

Zawód:

 • fryzjer
 • piekarz, cukiernik
 • lakiernik, blacharz
 • malarz-tapeciarz
 • zawody budowlane
 • ślusarz
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • krawiec
 • sprzedawca
 • kucharz
 • magazynier logistyk

Pracownicy młodociani

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy: Salon Fryzjerski Dominika Babij, hotel restauracja „Dom nad rzeką”, Wedan, Studio Styl i inne.

Czego się nauczysz? Nabędziesz umiejętności w ramach kształconego zawodu. Nauka trwa 3 lata

Przedmioty zawodowe na 3-stopniowych kurszach zawodowych w ZDZ Gorzów Wlkp lub Zielona Góra

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu, Dzięki egzaminowi nabywa się pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Egzamin zawodowy w Cechu lub OKE. Informacje na stronie: www.oke.poznań.pl

Pracownicy młodociani

 • lakiernik: chemia z materiałoznawstwem, maszyny elektryczne, technologia lakierowania i inne
 • sprzedawca: organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaro-znawstwo i inne
 • kucharz: zasady żywienia, wyposażenie zakładów gastronomicz-nych i inne
 • fryzjer: stylizacja fryzjerstwa, technologia fryzjerstwa

Dodatkowe kwalifikacje na darmowych kursach:
sommeliera, kelnera, florysty, wózki widłowe,
spawacza, prawo jazdy kat. B, C, C+E,
STAŻE i PRAKTYKI u pracodawców i inne.

Szkoła Branżowa I stopnia

Oferta kształcenia w zawodzie

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • kierowca mechanik
KIEROWCA MECHANIK - Nowość!!!
to nowy zawód, który mogą
zdobyć gimnazjaliści w naszej szkole
(nowy kierunek 3 - letniej
szkoły branżowej I stopnia)
Więcej znajdziesz tutaj

Szkoła Branżowa I stopnia

Zajęcia praktyczne: w Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie.

Czego się nauczysz? Nauczanie przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole. Nabędziesz umiejętności w ramach kształconego zawodu. Nauka trwa 3 lata

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu, Dzięki egzaminowi nabywa się pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Egzamin zawodowy - OKE. Informacje na stronie: www.oke.poznań.pl

Szkoła Branżowa I stopnia

 • mechanik pojazdów samochodowych: organizacja i zarządzanie przed-siębiorstwem samochodowym, budowa i naprawa pojazdów samocho-dowych, diagnostyka pojazdów samochodowych i inne
 • elektromechanik pojazdów samochodowych: podstawy konstrukcji maszyn, technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży samo-chodowej i inne
 • stolarz: rysunek techniczny i konstrukcje, maszyny i narzędzia, techno-logia i materiałoznawstwo i inne

Szkoła Branżowa I stopnia

 • kierowca mechanik: podstawy konstrukcji maszyn, pracownia samo-chodowa, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektrotechniki i elek-troniki, zajęcia na warsztatach szkolnych

Dodatkowe kwalifikacje na darmowych kursach:
sommeliera, kelnera, florysty, wózki widłowe,
spawacza, prawo jazdy kat. B, C, C+E,
STAŻE i PRAKTYKI u pracodawców i inne.

Potrzebujesz

Regulamin Rekrutacji

Wzór podania
do Szkoły Branżowej I STOPNIA:
Microsoft Word lub PDF
wydrukuj i wypełnij!!!
Wszelkie zapytania prosimy
kierować pod adres:
zst@zst.skwierzyna.pl
lub skontaktuj się telefonicznie dzwoniąc pod numer: (095) 7170112.
Wypełnij podanie

 • czytelnie i starannie, najlepiej drukowanymi literami.
 • Wpisz numer PESEL - ułatwi prowadzenie twoich dokumentów w szkole ale jeżeli go nie znasz to uzupełnisz później
 • Podaj swój numer telefonu, jeżeli posiadasz to także, numer telefonu rodziców. To ułatwi kontakt w trakcie rekrutacji i pozwoli Ci podjąć optymalną decyzje.
 • Jako pierwszą zaznacz szkołę, na której Ci najbardziej zależy. Na wypadek gdyby uzyskana przez Ciebie ilość punktów okazała się zbyt mała, zaznacz drugą szkołę do której ewentualnie chciałbyś się dostać.
 • Pamiętaj aby we właściwym czasie dołączyć do podania odpowiednie dokumenty.
 • O wypełnienie drugiej strony podania poproś swojego wychowawcę.
Pamiętaj, że

 • od 14 maja do 17 czerwca 2019r, do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
 • do 21 do 25 czerwca 2019 do godz. 15.00 - składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 04 lipca 2019r, o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • do 11 lipca 2019r, do godz. 15.00 - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 • i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych,a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 12 lipca 2019 roku o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.